Nine

Nautical miles and knots,
Azure seas and sky,
Different timezones,
Day and night,
Breaks and chores
Yet we remain
As one.

Advertisements

Nostalgia

Over a cup of coffee,
Memories flow,
The good times that we had,
Laughters that we shared
Stories until dawn,
The tears I cried when you give up
And the broken promises
While staring on my empty cup.
Till this day I’m still hoping one day
Could we just friends the way we used to be?
And talked again…
Over a cup of coffee.

Commuter

Baw ano man nga swerte,
Ang bus nga nasakyan ko duro ti arte,
May dapug nga ikaw malipong,
May agua nga tama ka antung,
May isda nga daw nahuro,
May balhas sa siko gaturo.
Pero sige lang agwantaha, Iska
May grasya sa punta kang karsada.

》done this during a trip from school to home.

Kras-meyt

Sino ayhan ang gwapo nga tupad ko?
Wala guid gabalikid, hindi ako ka tyempo,
Biskan daad magtupadanay amun siko,
Daw mayad daad ang pamatyagan ko.

Aguy nagbalikid kag nagyuhom,
Wala ako kahanda ,wala man ako maglaum
Nangiray pa kag nangamusta kanakun,
Anong imo ngaran, si Juan takun.

Nagakurudug akun kahig pati akun alima,
Abaw, amu dya ayhan ang ginatawag nga gugma?
Nag isol ako sa tupad na kag nagpakilala,
Dayon maghani,”ako gale si Maria.”

Umpisa kato wala kami dun nagbulaganay,
Sa reporting, assignments kami kopyahanay,
Kung mag absent tana, ako gapanghayhay
Si Juan gale ang kanakun nagapalipay.

Hilway

Kaja nga gabii ako gapamati kang mga ambahanon,
Nga nagakumos sa akun tagipusoon
Akun nadumduman ang atun kahapon,
Ang mapait nga inagyan nga asta kaja di ko mabaton.

Ginpalangga ta ikaw kutob sa akun masarangan,
Ginkawit ko ang bituon kag ang bulan,
Ginkoronahan para maging hari  kang akun kalibutan,
Naging dungganon ikaw, pero ako imo ginlipatan.

Ginbayaan mo ako sa masiok nga aragyan,
Nga biskan tamawo wala ako ti madangpan,
Ginhigot mo ako sa mapait nga mga handumanan,
adlaw kag gabii gasinggit ako, pero ako ginpabungul bungulan,

San o mo ako ihilwayon sa sangka pakuno kuno?
Imo ginpapati ang uripon nga ang paghigugma mo sinsero.
Sa pihak kang tanan nga hinimuan ko,
Ginluiban  mo ako kag ginbaylo sa sangka estranghero.

Hndi run ako magdalagan para punggan ikaw
Hindi run ako magpaanod sa manami mo nga panamyaw
Batunon ko ang kapalaran nga aso ikaw nga naglabay,
Sa kabuhi ko nga puraot, masurisok kag wala pahuway.

Pagkatapos kang musiko ako nagbangon,
Sa sangka damgo nga dapat ko atubangon,
Ang kahilwayan atun malab-ot
Kung ang kapatawaran kag paghigugma atun isab og.

Midnyt scream

Guilt is the reason why I have been hard to myself.
I have been coward to say No and fight back
I have been ruining my dreams and myself,
I feel weak knowing no one cares
I feel horrible thinking of the possibilities that will come on my way.
Yes I am a culprit of my destiny…
I jump u to the river immediately without knowing a crocodile’s watching for his prey,
I have been wronged all along…
Wrong to fall in love you.