Genesis

Tungang gabi ta kaw nasiplatan,
Pero wala ako keber, sa isip ko ang bus nga masakyan
Paagto sa lugar nga dapat namun lagawan
Ang akun isip indi mapahamtang basi kami maadlawan.

Kasanagun kang ako nakapungko sa tupad mo,
Ikaw pauli sa lugar nga ginahidlawan mo
Ako magahalin sa syudad nga magamo,
Pero sa paghimutad ko kanimu, natublag ako.

Aga kag ikaw nagpaalam kanakun,
Imo ginbilin ang imong manami nga yuhom,
Samtang ako nagausay sa ekis nga dalanun,
Imong nawong gasepal sa akun paminsarun.

Nag abot ang hapon ikaw nagpakilala,
Ikaw gale may tuyo nga mag imbita
Sa sangka yapon nga kita lang darwa,
Gusto ko man daad, pero ako gapangduha duha.
Ikaw gale may pamilya sa probinsya.

Gabii ang akun pamatyagan sa akun nabalitaan
Pero man an ko dapat ikaw likawan
Kay sa tatlo ka oras nga tupad kaw sa purungkuan
May nabatyagan ako tuhoy kanimu nga di ko mahangpan…

image

Letter to a Beloved

Dear Baler,
I am mesmerized by your gentleness
On how your breeze touches my face
The tranquility of your home,
Your clear and refreshing waters that can quench traveller’s thirsty heart,
Your art brings me to the past and made me look and ponder for the future,
Your people are warm hearted.
I never regret to cross mountains just to see you,
For as I laid my eyes on you for the first time…
I fall inlove with you.
Please be mine,
Beatitudeness
image