Genesis

Tungang gabi ta kaw nasiplatan,
Pero wala ako keber, sa isip ko ang bus nga masakyan
Paagto sa lugar nga dapat namun lagawan
Ang akun isip indi mapahamtang basi kami maadlawan.

Kasanagun kang ako nakapungko sa tupad mo,
Ikaw pauli sa lugar nga ginahidlawan mo
Ako magahalin sa syudad nga magamo,
Pero sa paghimutad ko kanimu, natublag ako.

Aga kag ikaw nagpaalam kanakun,
Imo ginbilin ang imong manami nga yuhom,
Samtang ako nagausay sa ekis nga dalanun,
Imong nawong gasepal sa akun paminsarun.

Nag abot ang hapon ikaw nagpakilala,
Ikaw gale may tuyo nga mag imbita
Sa sangka yapon nga kita lang darwa,
Gusto ko man daad, pero ako gapangduha duha.
Ikaw gale may pamilya sa probinsya.

Gabii ang akun pamatyagan sa akun nabalitaan
Pero man an ko dapat ikaw likawan
Kay sa tatlo ka oras nga tupad kaw sa purungkuan
May nabatyagan ako tuhoy kanimu nga di ko mahangpan…

image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s