Hilway

Kaja nga gabii ako gapamati kang mga ambahanon,
Nga nagakumos sa akun tagipusoon
Akun nadumduman ang atun kahapon,
Ang mapait nga inagyan nga asta kaja di ko mabaton.

Ginpalangga ta ikaw kutob sa akun masarangan,
Ginkawit ko ang bituon kag ang bulan,
Ginkoronahan para maging hari  kang akun kalibutan,
Naging dungganon ikaw, pero ako imo ginlipatan.

Ginbayaan mo ako sa masiok nga aragyan,
Nga biskan tamawo wala ako ti madangpan,
Ginhigot mo ako sa mapait nga mga handumanan,
adlaw kag gabii gasinggit ako, pero ako ginpabungul bungulan,

San o mo ako ihilwayon sa sangka pakuno kuno?
Imo ginpapati ang uripon nga ang paghigugma mo sinsero.
Sa pihak kang tanan nga hinimuan ko,
Ginluiban  mo ako kag ginbaylo sa sangka estranghero.

Hndi run ako magdalagan para punggan ikaw
Hindi run ako magpaanod sa manami mo nga panamyaw
Batunon ko ang kapalaran nga aso ikaw nga naglabay,
Sa kabuhi ko nga puraot, masurisok kag wala pahuway.

Pagkatapos kang musiko ako nagbangon,
Sa sangka damgo nga dapat ko atubangon,
Ang kahilwayan atun malab-ot
Kung ang kapatawaran kag paghigugma atun isab og.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s