Crossroad

Sa pagpanaw ko kaimaw mo,
Duro siit, duro la-o.
May bangagon, may taruhon,
Pero ang tanan atun ginbaton.

Sa pagpanaw ko nga ikaw kaimaw,
Kis a gatagiti ang sirak kang adlaw,
May panahon nga mabugnaw,
Kis a tama man kamingaw.

Asta san o ayhan kita magapanaw-
Nga gahugpong ang mga alima?
Nga biskan liko-liko ang dalan, kita gihapon nga darwa?
Daad biskan mag uran kag init, ang lupa basa o mara,
Sa gihapon kita imaway sa punta kang karsada.

Genesis

Tungang gabi ta kaw nasiplatan,
Pero wala ako keber, sa isip ko ang bus nga masakyan
Paagto sa lugar nga dapat namun lagawan
Ang akun isip indi mapahamtang basi kami maadlawan.

Kasanagun kang ako nakapungko sa tupad mo,
Ikaw pauli sa lugar nga ginahidlawan mo
Ako magahalin sa syudad nga magamo,
Pero sa paghimutad ko kanimu, natublag ako.

Aga kag ikaw nagpaalam kanakun,
Imo ginbilin ang imong manami nga yuhom,
Samtang ako nagausay sa ekis nga dalanun,
Imong nawong gasepal sa akun paminsarun.

Nag abot ang hapon ikaw nagpakilala,
Ikaw gale may tuyo nga mag imbita
Sa sangka yapon nga kita lang darwa,
Gusto ko man daad, pero ako gapangduha duha.
Ikaw gale may pamilya sa probinsya.

Gabii ang akun pamatyagan sa akun nabalitaan
Pero man an ko dapat ikaw likawan
Kay sa tatlo ka oras nga tupad kaw sa purungkuan
May nabatyagan ako tuhoy kanimu nga di ko mahangpan…

image

Fountain River

image

Sa imong pagpanaw
Ako guid napung aw,
Ang akun mga luha nagaapaw
Tungud man an ko ako guid mamingaw

Sangka bulan palang ikaw naglayag
Pero daw tama kabuhay akun pamatyag,
Sa kada gabii nga wala kaw sa aton payag,
Ang oras tama kakuri maghulag.

Kung diin ka man gapanakayun,
Pangamuyo lang akun mapaalinton,
Kag sa pihak kang balud nga aton sug alawon,
Kabay nga kita nga darwa mapag-un.

01.10.15

Homesick

When I woke up,

I heard baraw’s crow

I remember the place where I was born,

And makes me feel so forlorn.

How I wish in every journey

I can wrapped your laughter

So that ev’rytime I hear baraw’s crow

I will not long for you.

Homesick%20Cartoon[1]

P.s

I try my best to translate my poem ” Kamingaw ” in English… =) “baraw” is a rooster, with a red and black feathers.

Kamingaw

 

Sa akun pagbugtaw,

nabatian ko ang pamalo ni baraw,

lupa nga kinatawhan akun nadumduman

kag ako guid ang napung-awan.

daad sa kada pagpanakayun,

maputos ko ang mga kadlaw

para sa kada pagpamalo ni baraw

hindi run ako mamingaw.

baraw crowed early morn

kag si baraw namalo!

“Kamingaw” is a Kinaray-a (a native language spoken by Antiqueños and some part of Iloilo province)  word for homesick/homesickness.

Broken

You kissed me goodbye,

And I don’t know the reasons why

You keep on telling that we’re the perfect two,

But you broke that promise and left me in blue.

 

I try to have life and let go,

But memories are painful, breaking me apart,

Every single word you said are songs in my heart

How can I live a life, if my life is you?

 

broken-garoto-errado-girl-heart-heart-broken-life-Favim.com-58637_large[1]

P.S I write this poem in a middle of work but as internet connection fluctuates, the idea hits me.  For someone whom I love but out of nowhere I hurt him, unintentionally. =(